Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws Details

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Door invoering van de Wet werk en zekerheid wijzigt vanaf 1 januari 2015 veel in het arbeidsrecht. Deze wet wordt in fasen ingevoerd.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari zijn:

1.   Een proeftijd is niet meer toegestaan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter. In de cao kan hier niet van worden afgeweken.

 

2.      Een concurrentiebeding mag in contracten voor bepaalde tijd uitsluitend nog worden opgenomen als het gaat om zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit zal schriftelijk gemotiveerd moeten worden.

 

3.     Een werknemer met een tijdelijk contract van zes maanden of langer bent u verplicht uiterlijk een maand voor afloop van dit contract schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het contract en de voorwaarden waaronder. Doet de werkgever dit niet of niet op tijd dan is deze een vergoeding verschuldigd aan de werknemer met een als maximum een maandsalaris. Dit houdt dus in dat medewerkers waarvan het contract afloopt op 1 februari 2015 uiterlijk 1 januari 2015 geïnformeerd moeten zijn.

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2015 zijn:

 

1.      Een werknemer krijgt na twee jaar (nu drie jaar) recht op een contract voor onbepaalde tijd. Het maximum aantal contract voor bepaalde tijd mag binnen deze twee jaar niet meer dan drie bedragen.

 

2.      De telling van de contracten voor bepaalde tijd gaat opnieuw lopen als de onderbreking tussen deze contracten meer dan zes maanden bedraagt (nu drie maanden).

 

3.      Een werknemer die tenminste twee jaar bij de werkgever in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als hij ontslagen wordt of als het contract voor bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd.

 

4.    Voor beëindigingsovereenkomsten gaat een bedenktijd van twee of drie weken gelden. Binnen deze termijn kan de werknemer zonder opgaaf van reden de getekende overeenkomst herroepen.